.

מידע זה הינו כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים למידע מלא אודות תנאי החבילה והכיסוייםהביטוחים הכלולים בה וכן לתנאי המבצע המלאים ותוקפו, החרגות וסייגים, ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת WWW.FNX.CO.IL.
בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי הפוליסה גוברים. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה המבטחת. 

 

 

להפניקס לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי המבוטח לאחר מסירת ההטבה לרבות בגין איכותה, טיבה, שלמותה, מימושה, עלותה ותנאיה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד הפניקס בקשר לכך. ההטבה אינה ניתנת להעברה בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בהטבה אחרת."

 

"המכירה וההצטרפות לביטוח תתבצע על ידי החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ והיא נושאת באחריות למוצר הביטוח הנמכר.
מידע זה הינו כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ולמידעהחבילה כוללת תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית - ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, תרופות שאינן בסל הבריאות סל הזהב ותכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל, שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות (פרק א‘ באוגדן), תרופות אקסטרה, יעוץ אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד (פרק ב‘ באוגדן), כתב שירות ”אבחנה מהירה“ .
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות.
לגבי כל אחת מתכניות הביטוח המוצעות בחבילה תינתן הנחה בשיעור של 50% למשך חודשיים ראשונים מתחילת הביטוח ובתום ההנחה כאמור 38.5% עד תום 3 השנים הראשונות מתחילת הביטוח (כלומר שנתיים ועשרה חודשים מקסימום).
תוקף המבצע עד 31.12.2021. החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה. אין כפל מבצעים. לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח. המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, ככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. מחיר הנקוב בממוצע צמוד למדד המחירים לצרכן. המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.